ارور های پکیج دیواری بوتان

در این مقاله به بررسی کد خطاهای پکیج های بوتان میپردازیم

ارورهای پکیج های شوفاژ دیواری بوتان
کدهای خطای بوتان مدل کالداونیزیا و اپتیما:👇👇
چراغ سبز ثابت:
در این حالت مشعل روشن است.
چراغ سبز چشمک زن ۱ ثانیه روشن ۵ ثانیه خاموش:
دستگاه در حالت استند بای ( آماده به کار) و عدم تقاضا قرار دارد.
چراغ سبز چشمک زن ۰/۵ ثانیه روشن و ۰/۵ ثانیه خاموش:
اشکال در پرشر آب (تا ده دقیقه) و سپس چراغ قرمز ثابت میشود
اشکال در پرشر دود ( تا ده دقیقه) و سپس چراغ قرمز ثابت میگردد
در حالت زمستانه وقتی آب به دمای تعیین شده میرسد
قطع بودن ترموستات اتاقی در حالت زمستانه
چراغ سبز چشمک زن سریع:
ورود به محدوده سارا
چراغ قرمز چشمک زن:
قطع بودن ترموستات حد
چراغ قرمز ثابت:
NTC گرمایش قطع است
عدم تشکیل شعله
ترموستات دود قطع است (در پکیجهای بدون فن)
چراغ زرد چشمک زن:
حالت حد اکثر توان گرمایشی در کلید انتخاب فصل فعال شده است
چراغ زرد ثابت:
NTC مصرف قطع است
کدهای خطای بوتان مدل پارما و بیتا👇
چراغ سبز و قرمز ثابت:
اشکال در NTC آب مصرف
چراغ قرمز ۰/۵ ثانیه روشن ۰/۵ ثانیه خاموش:
قطع شدن ترموستات حد
پارازیت شعله
چراغ قرمز ۰/۲ ثانیه روشن ۰/۲ ثانیه خاموش:
اشکال در NTC گرمایش
چراغ سبز ۰/۵ ثانیه روشن ۰/۵ ثانیه خاموش:
قطع بودن پرشر آب
قطع بودن پرشر دود
کدهای خطای بوتان مدل پرلا و پرلا پرو :
کد E01 :
عدم تشکیل شعله
کد E02 :
عمل کردن ترموستات حد
کد E03 :
فعال شدن پرشر دود
کد E04 :
کمبود فشار آب مدار گرمایش
کد E06 :
NTC آب گرم مصرفی قطع است
کد E07 :
NTC آب گرمایش قطع است
کد E11 :
وجود شعله قبل از فرمان برد
دما +چشمک زن :
عمل نمودن پرشر دود
عمل نمودن ترموستات دود
کافی نبودن فشار آب گرمایش
ADJ :
تنظیم الکتریکی حد اقل وحد اکثر دمای گرمایش
پکیج بوتان مدل CV
کدهای خطای بوتان مدل CV 👇👇
کد E1 :
نبود شعله ، قطع گاز
کد E2 :
فعال شدن ترموستات حد
کد E3 :
عمل نمودن پرشر دود پس از ۲ دقیقه
کد E4 :
خطای مدولاتور شیرگاز
کد E5 :
اشکال در NTC مدار گرمایش
کد E6 :
اشکال در NTC مدار آب گرم مصرفی
کد E7 :
وصل بودن پرشر دود پیش از روشن شدن فن
کد E8 :
اشکال در ترموستات اتاقی
کد E9 :
افزایش دمای آب گرمایش بیش از ۹۵ درجه
کد E13 :
اشکال نرم افزاری برد
کد E15 :
اشکال در پرشر دود
کد E17 :
فعال شدن ترموستات دود
کد E25 :
یخ زدن مبدل اصلی
کد E27 :
اشکال در پرشر آب
کد E29 :
اشکال در مدار برق رسانی شیرگاز
کد E99 :
خطای عدم تشخیص فن دار بودن یا فن دار نبودن دستگاه
کدهای خطای بوتان مدل روما :
کد A01 :
حس نکردن شعله توسط حسگر
کد A02 :
ترموستات حد عل کرده است
کد A03 :
پرشر دود عمل نموده است
کد A04 :
اشکال در پرشر آب
کد A05 :
خرابی برد
کد A06 :
NTC مصزف
کد A07 :
NTC گرمایش
کد A11 :
حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده
کد ADJ :
تنظیم الکتریکی حد اقل وحد اکثر دمای گرمایش
چشمک زن زمستانه /تابستانه با باز شدن آب :
اشکال در پرشر دود تا ۱۰ دقیقه
چشمک زن زمستانه /تابستانه :
اشکال در پرشر آب تا ۱۰ دقیقه
http://www.tasisatmarkazihosseini.ir